Ngày đăng bài: 24/07/2017 14:23:02
GD&TĐ - Ngày 8/5, Sở GD&ĐT Bà Rịa-Vũng Tàu đã có văn bản số 681/SGDDT-GDTH hướng dẫn qui trình đánh giá và xét khen thưởng cuối năm theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học.

Theo văn bản này, các đơn vị trên địa bàn đã có sự quan tâm triển khai và thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT. Tuy nhiên, việc đánh giá cuối năm học một số đơn vị còn lúng túng trong cách nhận định đánh giá các môn học và hoạt động giáo dục làm cơ sở cho việc xét khen thưởng.

Nhằm hỗ trợ cho các đơn vị thuận lợi hơn trong việc đánh giá học sinh và xét khen thưởng cuối năm, Sở GD&ĐT hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Về yêu cầu đánh giá: Thực hiện nghiêm túc Điều 1, mục 1.b) của Thông tư 22 về sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 Điều 4 Thông tư 30, cụ thể:

“Đánh giá vì sự tiến bộ của học sinh; coi trọng việc động viên, khuyến khích sự cố gắng trong học tập, rèn luyện của học sinh; giúp học sinh phát huy nhiều nhất khả năng; đảm bảo kịp thời, công bằng, khách quan.”

Về đánh giá định kì về học tập cuối năm học: Căn cứ Điều 1, mục 4 của Thông tư 22 về sửa đổi Điều 10, mục 2.a) Thông tư 30, cụ thể:

“Cuối năm học, giáo viên căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên và chuẩn kiến thức, kĩ năng để đánh giá học sinh đối với từng môn học, hoạt động giáo dục theo 3 mức: Hoàn thành Tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành”.

Xét khen thưởng cuối năm: Thực hiện theo Điều 1, mục 9 của Thông tư 22 về Sửa đổi, bổ sung Điều 16, mục 1.a) Thông tư 30, cụ thể:

Danh hiệu khen thưởng cuối năm: có 2 danh hiệu: Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện; Học sinh có thành tích vượt trội hay tiến bộ vượt bậc về ít nhất một môn học hoặc ít nhất một năng lực, phẩm chất.

Quy trình xét khen thưởng cuối năm: Bước 1 - Căn cứ vào quá trình đánh giá thường xuyên, giáo viên tiến hành đánh giá trên tinh thần “lượng hóa” mức độ hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục của từng học sinh trong lớp theo 3 mức (Hoàn thành Tốt, Hoàn thành, Chưa hoàn thành). Đây là bước cơ bản, quan trọng nhất.

Bước 2: Căn cứ kết quả đánh giá các môn học (gồm tất cả các môn), kết quả đánh giá năng lực, phẩm chất; Kết hợp với điểm kiểm tra định kì cuối năm của các môn học để xét danh hiệu khen thưởng.

Ghi chú: Đối với môn tiếng Anh và Tin học, đơn vị trường, lớp nào có thực hiện giảng dạy thì vẫn đưa vào đánh giá, xét khen thưởng cuối năm theo quy định của Thông tư 22.

Các hình thức khen thưởng đột xuất, khen thưởng đặt biệt trong năm thực hiện theo Điều 1, mục 9 của Thông tư 22 về Sửa đổi, bổ sung Điều 16, mục 1.b) và mục 2 Thông tư 30.

Theo http://www.baomoi.com