HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ GIÁO DỤC TIỂU HỌC

Hệ thống “Thông tin quản lý giáo dục Tiểu học” là giải pháp phần mềm hỗ trợ các đơn vị trường học, Phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT quản lý và đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22 của Bộ GD&ĐT, đồng thời tự động tổng hợp các báo cáo số liệu đầu năm, giữa năm, cuối năm theo mẫu EQMS của Bộ GD&ĐT. Hệ thống sử dụng công nghệ điện toán đám mây với CSDL tập trung toàn tỉnh/ thành phố đảm bảo quản lý thông suốt từ cấp trường đến cấp Sở GD&ĐT.
Cấu trúc các phân hệ quản lý trong hệ thống
Quản lý hồ sơ học sinh, giáo viên, kết quả học tập học sinh
In ấn bảng tổng hợp kết quả đánh giá định kỳ giáo dục, học bạ
Hệ thống báo cáo phục vụ công tác quản lý nhà trường
Báo cáo số liệu EQMS theo mẫu của Bộ GD&ĐT
Kết nối thông tin gia đình và nhà trường
Xây dựng CSDL tập trung toàn Tỉnh/Thành Phố
Tìm kiếm và khai thác CSDL tập trung
Hệ thống báo cáo phục vụ công tác quản lý tại Phòng
Tổng hợp báo cáo số liệu EQMS từ các đơn vị trường
Tổ chức các kỳ thi - hội thi tập trung toàn Tỉnh/Thành phố
Theo dõi, thống kê, báo cáo các đơn vị trường dưới dạng biểu đồ qua màn hình thông tin điều hành tác nghiệp
Xây dựng CSDL tập trung toàn Tỉnh/Thành Phố
Tìm kiếm và khai thác CSDL tập trung
Hệ thống báo cáo phục vụ công tác quản lý tại Sở
Tổng hợp báo cáo số liệu EQMS từ các Phòng GD
Tổ chức các kỳ thi - hội thi tập trung toàn Tỉnh/Thành phố
Theo dõi, thống kê, báo cáo các đơn vị trường, Phòng GD dưới dạng biểu đồ qua màn hình thông tin điều hành tác nghiệp
Xây dựng CSDL tập trung toàn Tỉnh/Thành Phố
Tìm kiếm và khai thác CSDL tập trung
Hệ thống báo cáo phục vụ công tác quản lý tại Sở
Tổng hợp báo cáo số liệu EQMS từ các Phòng GD
Tổ chức các kỳ thi - hội thi tập trung toàn Tỉnh/Thành phố
Theo dõi, thống kê, báo cáo các đơn vị trường, Phòng GD dưới dạng biểu đồ qua màn hình thông tin điều hành tác nghiệp
Cung cấp thông tin về kết quả học tập rèn luyện của học sinh
Giúp PH tra cứu kết quả học tập học sinh qua ứng dụng trên di động
Top 10 chức năng nổi bật